Pashto Alphabet | پښتو الفبې

World Alphabet | Pashto Language | Pashto Letters | Pashto Alphabet | پښتو ژبه | پښتو الفبې

Pashto alphabet contains 45 letters:
ا [ɑ][ʔ]
ب [b]
پ [p]
ت [t̪]
ټ [ʈ]
ث [s]
ج [d͡ʒ]
ځ [d͡z]
چ [t͡ʃ]
څ [t͡s]
ح [h]
خ [x]
د [d̪]
ډ [ɖ]
ﺫ [z]
ﺭ [r]
ړ [ɺ˞~ɻ]
ﺯ [z]
ژ [ʒ]
ږ [ʐ][ʝ][ɡ]
س [s]
ش [ʃ]
ښ [ʂ][ç][x]
ص [s]
ض [z]
ط [t̪]
ظ [z]
ع [ʔ]
غ [ɣ]
ف [f]
ق [q]
ک [k]
ګ [g]
ل [l]
م [m]
ن [n]
ڼ [ɳ]
و [w][u][o]
ه [h][a]
ۀ [ə]
ي [j][i]
ې [e]
ی [ai][j]
ۍ [əi]
ئ [əi][j]

More Alphabets