Bosnian Alphabet | Bosanska Abeceda

World Alphabet | Bosnian Language | Bosnian Letters | Bosnian Alphabet | Bosanska Abeceda | Bosanski Jezik 

Bosnian alphabet contains 30 letters:
A a  [a]
B b  [b]
C c  [ts]
Č č  [tʃ]
Ć ć  [tɕ]
D d  [d]
DŽ dž  [dʒ]
Đ đ  [dʑ]
E e  [e]
F f  [f]
G g  [ɡ]
H h  [x]
I i  [i]
J j  [j]
K k  [k]
L l  [l]
LJ lj  [ʎ]
M m  [m]
N n  [n]
NJ nj  [ɲ]
O o  [o]
P p  [p]
R r  [r]
S s  [s]
Š š  [ʃ]
T t  [t]
U u  [u]
V v  [ʋ]
Z z  [z]
Ž ž  [ʒ]

More Alphabets